Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/286/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzeniespółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA NR XXXIV/286/2021 RADY GMINY WALCE
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Walce spółki pod firmą SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Prudniku, zwaną dalej „Spółką”, której udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1100 ze zm.). 2. Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 ze zm.).
§ 2. Środki na pokrycie kapitału zakładowego spółki pochodzić będą z określonych przez Wójta Gminy Walce wkładów pieniężnych lub niepieniężnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XXXIV/286/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzeniespółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf (164,44KB)