Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/287/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcieze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwana sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonejSpołecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

UCHWAŁA NR XXXIV/287/2021
RADY GMINY WALCE
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 2195 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się wniosek Wójta Gminy Walce do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Walce udziałów w tworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk


PDFUchwała Nr XXXIV.287.2021 Rady Gminy Walce z dnia 30 czerwca 2021 r.pdf (194,85KB)