Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/289/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

UCHWAŁA NR XXXIV/289/2021
RADY GMINY WALCE
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Na podstawie art. 7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Krapkowickiego (Uchwała Nr 1048/2021 z dnia 22.06.2021 r.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zalicza się drogę w miejscowości Zabierzów obejmujacą część działek ewidencyjnych nr 61/1, 130, 140 k.m.2 i 672 k.m.5 oraz działkę ewidencyjną nr 677/2 k.m.5 obręb Zabierzów położone na terenie Gminy Walce do kategorii dróg gminnych.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w §1 jest określony na mapie miejscowości Zabierzów, stanowiącej załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk


PDFUchwała Nr.XXXIV.289.2021 Rady Gminy Walce z dnia 30 czerwca 2021 r.pdf (665,83KB)