Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Związek Gmin Śląska Opolskiego

Związek Gmin Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym i działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 1997 r. Nr 15 poz. 90). Związek został zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych w dniu 25 czerwca 1991 r. pod pozycją 16.

Zebranie założycielskie Związku odbyło się 15 listopada 1990 r.
Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Związku odbyło się 27 czerwca 1991 r.

Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.


Związek jest:

jednostką należącą do sektora finansów publicznych,

organizacją non-profit,

dobrowolnym zrzeszeniem istniejącym na podstawie ustawy.


W swojej działalności odpowiadamy na zapotrzebowanie zgłaszane przez gminy członkowskie. Wielokrotnie w uchwałach Zgromadzenia Związku wyrażaliśmy opinie i postulaty gmin członkowskich dotyczące sytuacji samorządu gminnego w kraju i w województwie. W latach 1992-1998 wnieśliśmy wkład w obronę miejsca Opolszczyzny na mapie polskich województw. W latach 1995-1997 jako pierwsi w Polsce upowszechniliśmy w skali całego województwa wiedzę nt. tworzenia strategii rozwoju lokalnego metodą uspołecznioną. Od roku 1996 staliśmy się znaczącym w kraju źródłem opinii dotyczących finansów gmin i oświaty, a od roku 1998 dotyczących ustroju gminy. W latach 2000-2002 aktywnie reprezentowaliśmy interesy gmin podczas prac samorządu województwa nad programem wojewódzkim i programami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. W roku 2003 występowaliśmy w obronie dochodów należnych gminom w sprawie rządowego projektu nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2004 roku skoncentrowaliśmy się na prowadzeniu szkoleń dla radnych nt. zasad finansowania gmin i praktycznych możliwości uzyskania wsparcia ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. W 2005 r. przyczyniliśmy się do sformułowania wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP trybu nałożenia na samorządy gminne nowych zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, a następnie zorganizowaliśmy akcję poparcia dla wniosku Rady Miejskiej w Kluczborku do Trybunału Konstytucyjnego z udziałem blisko 100 rad gmin. Zainicjowaliśmy „Samorządowe Forum na rzecz Przyzwoitej Legislacji”.


W okresie 14 lat zorganizowaliśmy bardzo wiele konferencji, seminariów i warsztatów dotyczących następujących zagadnień:

gminna gospodarka finansowa,
zarządzanie oświatą samorządową,
opracowywanie międzygminnych i gminnych strategii rozwoju,
przygotowywanie projektów rozwojowych i wniosków o ich dofinansowanie,
możliwości uzyskania wsparcia ze środków strukturalnych Unii Europejskiej,
reforma administracji publicznej i ustrój samorządu gminnego,
dostęp do informacji publicznej i ochrona informacji niejawnych,
ochrona środowiska i rozwój infrastruktury technicznej w gminach,
planowanie zagospodarowania przestrzennego i wspieranie rozwoju gospodarczego,
rozwój obszarów wiejskich,
ochrona przeciwpowodziowa.Biuro Związku Gmin Śląska Opolskiego:

adres: ul. Piastowska 17, 45-082 Opole
tel./fax (77) 4545911, 4546378
tel. kom. (0) 604520021
e-mail: zgso@zgso.org.pl
http: www.zgso.org.pl
http: www.bip.zgso.org.pl
 

Zmiana Statutu związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
DOCuchwała Nr XXIII,180,09 z dnia 26 lutego 2009 r..doc (31,50KB)
DOCUchwała Nr XXXIV.237.10 z dnia 27 kwietnia 2010 r..doc (27,00KB)