Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 26 maja 2021 roku

 

Protokół Nr XXXIII/2021

z XXXIII Sesji Rady Gminy Walce

  w dniu 26 maja 2021 roku

 

 XXXIII Sesja Rady Gminy Walce odbyła się w trybie zdalnym w dniu 26 maja 2021 r. Sesja rozpoczęła się o  godzinie 16:10.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

       Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz  poinformował, iż  zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz iż  zgodnie z artykułem 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych sesja odbywa się w trybie zdalnym.

         Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność, prosząc radnych o potwierdzenie swojej obecności słowami "jestem obecny". Pan Mateusz Burczyk stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 14 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych.                                                            
Nieobecny był radny Waldemar Stokłosa. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

        Imienny wykaz głosowań radnych na XXXIII Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przedstawienie porządku obrad.

        Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku.

         Pan Mateusz Burczyk złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej Gminy Walce z Gminą Kobylnica i umieszczenie go w pkt 7 h porządku obrad.

         W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie współpracy partnerskiej Gminy Walce z Gminą Kobylnica poprzez umieszczenie go w pkt 7h porządku obrad.

         Wobec braku dalszych uwag do porządku obrad, Rada Gminy Walce obradowała na XXXIII Sesji  według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o przedstawieniu Raportu o stanie Gminy Walce za rok 2020.
6.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;
 b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 c) określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne;
 d) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu;
 e) wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy stanowiących własność Gminy Walce;
 f) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;
 g) uznania petycji za nieuzasadnioną;
 h) współpracy partnerskiej Gminy Walce z Gminą Kobylnica.
8. Interpelacje, zapytania.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

       Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z XXXI sesji
i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu.

      Wobec braku uwag, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XXXI sesji Rady Gminy Walce.

      Przewodniczący Rady Gminy Mateusz Burczyk poinformował, iż zapoznał się z kolejnym protokołem z XXXII sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu.                    

      Wobec braku uwag, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XXXII sesji Rady Gminy Walce.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

       Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od  25.03.2021 r . do 26.05.2021 r . Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

5. Informacja o przedstawieniu Raportu o stanie Gminy Walce za rok 2020.

     Wójt przedstawił informację o przedstawieniu raportu o stanie Gminy Walce za rok 2020.

     Radni nie wnieśli pytań bądź uwag. 

     Informacja stanowi załącznik do protokołu.

6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r.

    Wójt złożył sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r. Radni nie wnieśli pytań bądź uwag. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;

      Głos zabrał Wójt, który wniósł autopoprawkę do projektu uchwały. 
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poinformował, iż  projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz  omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce. Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

      Wobec braku  pytań i uwag  Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały  pod głosowanie .  

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę XXXIII/269/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok.

  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

        Głos zabrał Wójt, który wniósł autopoprawkę do projektu uchwały. 

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz  omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.  Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały  pod głosowanie .  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr  XXXIII/270/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

c) określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne;

    Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz  omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.  Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały  pod głosowanie .  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr  XXXIII/271/2021  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne.

    d) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu;

    Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz  omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.  Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały  pod głosowanie .  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr  XXXIII/272/2021  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

    e) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz     dotychczasowego dzierżawcy stanowiących własność Gminy Walce;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz  omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.  Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały  pod głosowanie .  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr  XXXIII/273/2021  w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz  dotychczasowego dzierżawcy stanowiących własność Gminy Walce.

f) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;

    Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz  omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.  Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały  pod głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr  XXXIII/274/2021  w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

    g) uznania petycji za nieuzasadnioną

   Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz  omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.  Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały  pod głosowanie .  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr  XXXIII/275/2021  w sprawie uznania petycji za nieuzasadnioną.

h) współpracy partnerskiej Gminy Walce z Gminą Kobylnica.

   Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365. Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

    Wobec braku  pytań i uwag Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały  pod głosowanie .  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się  podjęła uchwałę Nr  XXXIII/276/2021  w sprawie współpracy partnerskiej Gminy Walce z Gminą Kobylnica.

8. Interpelacje i zapytania.

Nie zgłoszono interpelacji bądź zapytań.

9. Wolne wnioski i informacje.

Radny Tomasz Banaś zapytał czy w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Dobieszowicach Gmina posiada informację na jakim etapie są plany rozbudowy kanalizacji deszczowej przez Powiat Krapkowicki.

Wójt przekazał, że wczoraj wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach z zapytaniem o stan zaawansowania prac realizowanych przez Gminę Walce w ramach budowy kanalizacji sanitarnej. Wójt dodał, iż dziś wysłano odpowiedź do Powiatu, natomiast nie jest w stanie powiedzieć kiedy inwestycja będzie zrealizowana, ponieważ nie posiada takiej wiedzy.

 

10. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXXIII sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:39.

      Na tym protokół zakończono.       

 

  Protokół sporządziła                                                             Przewodniczący Rady Gminy                            

    Sabina Schady                                                                               Mateusz Burczyk                


PDFProtokół Nr XXXIII.2021 z dnia 26 maja 2021 r.pdf (460,06KB)