Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV/291/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29-07-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXV/291/2021
RADY GMINY WALCE
z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/239/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 170.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 170.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 


PDFUchwała Nr XXXV.291.2021 Rady Gminy Walce z dnia 29 lipca 2021r.pdf (726,36KB)