Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV/294/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29-07-2021 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.

UCHWAŁA NR XXXV/294/2021
RADY GMINY WALCE
z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach
projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce” przy
udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
działanie 5.5 Ochrona powietrza.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22, art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce ze środków budżetu Gminy Walce, przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, obejmujących wymianę indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Walce. § 2. Szczegółowe zasady udzielania dotacji celowych określa „Regulamin udzielaniai rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce ze środków budżetu Gminy Walce przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk


PDFUchwała Nr XXXV.294.2021 Rady Gminy Walce z dnia 29 lipca 2021 r.pdf (413,43KB)