Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki w Urzędzie Gminy w Walcach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Walce na stanowisko

Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki

 

Wójt Gminy Walce informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18 47‑344 Walce, do zatrudnienia na:

stanowisku  Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki

w Urzędzie Gminy w Walcach

 

została wybrana Pani Weronika Lipka – Nossol  

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna w wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych stwierdziła, że kandydatka spełniła wymagania niezbędne oraz dodatkowe  określone w ogłoszeniu. Ponadto w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej przedstawił wysoki poziom przygotowania merytorycznego i wykazał się doświadczeniem oraz znajomością zagadnień z obszaru merytorycznego, niezbędnego na w/w stanowisku.

 

Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                               Ilona Wyciślok

                                                                                                             Sekretarz Gminy

 

Walce, dnia 19 sierpnia 2021 r.                                                                                                 

 

 


OGŁOSZENIE

 

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych kandydata
na stanowisko  pracy Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki  zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydata:

 

 

Nazwisko i imię

 

Miejsce zamieszkania

Godz. rozmowy kwalifikacyjnej

 

Weronika Lipka – Nossol

Walce

 

13 45

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem zostanie przeprowadzona w dniu
16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18
pok. nr 1.

 

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                             Marek Śmiech

   

 

Walce, dnia 16 sierpnia 2021 r.

 

 


WÓJT GMINY WALCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA STANOWISKO

Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki

w Urzędzie Gminy w Walcach

 

I. Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Urząd Gminy w Walcach

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

II. Wymiar zatrudnienia

1 osoba – ¾  etatu

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe kierunkowe: gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu, architektura i urbanistyka, budownictwo;
 2. udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w administracji;
 3. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282);
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów prawa:                                                                                                              - ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,   ustawy 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy  z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego,

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. obowiązkowość, dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość;
 2. systematyczność, punktualność, dyspozycyjność;
 3. samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
 4. umiejętność analizy i syntezy informacji, zdolność perspektywicznego myślenia
 5. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 6. umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 7. znajomość przepisów prawnych w zakresie: ochrony danych osobowych, ustawy o finansach publicznych,

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Wykonywanie zadań Gminy wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym, a w szczególności:
 1. prowadzenie całości spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodniez procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy;
 2. prowadzenie całości spraw związanychze sporządzeniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegozgodniez procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przygotowanie stosownych projektów uchwał Rady Gminy;
 3. udostępnienie do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 4. koordynowanie prac związanych zpowoływaniem gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej jako organu doradczego wójta oraz ustalanie jego regulaminu;
 5. prowadzenie rejestru planów miejscowych;
 6.  
 7. przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniulokalizacji inwestycji celu publicznego;
 8. współpraca z urbanistą przygotowującym projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 9. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy orazdecyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
 10. sporządzanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegooraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 11. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływaniana środowisku w zakresie dot. planowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy;
 12. sporządzanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planach zagospodarowania przestrzennego;
 13. sporządzanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego;
 14. dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenianie postępów w opracowywaniu planu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miejscowych i opracowywaniu wieloletnich programów ich sporządzania;
 1. Prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków;
 2. Sporządzanie  zaświadczeń o ujęciu obiektu w rejestrze/ewidencji zabytków;
 3. Wykonywanie zadań z zakresu rewitalizacji:
 1. koordynacja tworzenia i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji,
 2. analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego wybranego do rewitalizacji a także analiza lokalnych potencjałów,
 3. przygotowanie wstępnej, generalnej koncepcji celów i kierunków działania, jakie identyfikowane są na bieżącym etapie prac nad przygotowaniem programu rewitalizacji,
 4. podejmowanie działań w zakresie informacji i promocji lokalnego programu rewitalizacji w tym udział w spotkaniach, warsztatach i konsultacjach,
 5. prowadzenie i koordynacja spraw związanych ze społeczno-gospodarczym aspektem rewitalizacji,
 6. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń związanych z tworzeniem programu rewitalizacji oraz dokumentacji projektowej,
 7. inne działania związane z koordynacją procesu tworzenia i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji.
 1. Prowadzenie innych zadań zleconych przez Kierownika Referatu.
 2. Zastępowanie kierownika Referatu w czasie jego nieobecności.

VI. Warunki pracy na stanowisku:
1. Wymiar czasu: 3/4 etatu,

2. Miejsce pracy: praca na miejscu, w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18.

3. Stanowisko pracy:

a) stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej z obsługa komputera oraz urządzeń biurowych;

b) rodzaj pracy; praca przy komputerze.

 

VII. Wymagane dokumenty:
1.    Podpisany list motywacyjny oraz podpisane CV z informacjami o wykształceniu i opisem
       dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
2.    Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z
       pełni praw publicznych.

3.    Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
4.    Potwierdzone   kserokopie   dokumentów   i   świadectw   potwierdzających
       wykształcenie kandydata, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje.
5.    Potwierdzone kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
       (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie i referencje z poprzednich
       miejsc pracy).
6.    Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym
       stanowisku;
7.    Oświadczenie kandydata że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
8.    Oświadczenie  wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;

9.    Oryginał kwestionariusza osobowego KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.rtf
10.  Wszystkie  kserokopie muszą mieć potwierdzenie „za  zgodność  z oryginałem”, 
       data i  czytelny  podpis  kandydata,  dokumenty  oryginalne  muszą  być  opatrzone
       własnoręcznym podpisem kandydata.

 

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1.    Termin 16 sierpnia 2021r. do godz. 10:00.
2.    Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy –
       Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki” należy składać osobiście w siedzibie
       Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub
       drogą pocztową na ww. adres.
3.    Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą
       rozpatrywane.
4.    W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym o ich złożeniu w określonym
       terminie decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy.

IX. Inne informacje:

1. Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

2. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszcza na stronie BIP Urzędu Gminy w Walcach oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Walcach.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%;

 

Walce, dnia 4 sierpnia 2021 r.   

                                                                                         Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                               Ilona Wyciślok

                                                                                                             Sekretarz Gminy


DOCXklauzula informacyjna.docx (18,58KB)