Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.60.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 31-05-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” tworzy się rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, a w tym rozdziale dochody w § 2010 w kwocie 53.129,67 zł;
2) w dziale 855 „Rodzina” tworzy się rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”, a w tym rozdziale dochody w § 2030 w kwocie 20.160,00 zł.

2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach” – zadania zlecone tworzy się dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, a w tym rozdziale wydatki w grupie paragrafów 1200 w kwocie 9.246,60 zł; 2) w tabeli nr 3 „Gminny Zespół Oświaty w Walcach” – zadania zlecone tworzy się dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, a w tym rozdziale wydatki w grupie paragrafów 1100 w kwocie 526,02 zł; 3) w tabeli nr 4 „Publiczny Żłobek w Walcach” – zadania własne w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów: a) 1100 o kwotę 5.000,00 zł,

b) 1400 o kwotę 15.160,00 zł;


4) w tabeli nr 5 „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Walcach” – zadania zlecone tworzy się dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, a w tym rozdziale wydatki w grupie paragrafów 1100 w kwocie 31.743,36 zł; 5) w tabeli nr 6 „Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu” – zadania zlecone tworzy się dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępudo podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, a w tym rozdziale wydatki w grupie paragrafów 1100 w kwocie 11.613,69 zł.
3. W załączniku nr 5 do ww. zarządzenia tworzy się 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, a w tym rozdziale:
1) dotacje w § 2010 w kwocie 53.129,67 zł,
2) wydatki w grupach paragrafów:
a) 1100 w kwocie 43.883,07 zł,

b) 1200 w kwocie 9.246,60 zł.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech