Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.69.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 22-06-2021 w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961, 1610) oraz uchwały Nr XXVIII/244/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym zarządzam, co następuje:

§ 1. Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny.
§ 2. 1. Ekwiwalent o którym mowa w § 1 wypłacany jest z budżetu Gminy za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2. Ekwiwalent nie przysługuje członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie.

§ 3. Szczegółowy tryb ewidencji działań ratowniczych i szkoleń, obowiązującą dokumentację, sposób rozliczania i wypłacania ekwiwalentu określają załączniki nr 1-8 niniejszego zarządzenia.
§ 4. Traci moc zarządzenie Nr Or.0050.11.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.69.2021.docx (12,93KB)