Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.76.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-06-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok: 1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: a) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” zmniejsza się dochody w § 6290 o kwotę 2.012.300,00 zł,

b) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”:
1 tworzy się dochody w § 2001 w kwocie 41.737,96,

2 zmniejsza się dochody w § 6257 o kwotę 244.450,68 zł;2) w tabeli nr 2 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)”: a) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody w § 0770 o kwotę 22.500,00 zł,

b) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” likwiduje się dochody w § 0940 w kwocie 15.000,00 zł;


3) w tabeli nr 3 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” w dziale 855 „Rodzina” tworzy się rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”, a w tym rozdziale dochody w § 0940 w kwocie 15.000,00 zł.
2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania własne: a) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”,rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1610 o kwotę 826.332,63 zł,

b) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntamii nieruchomościami” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 1.200.000,00 zł,

c) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w grupie paragrafów:
1 1100 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000,00 zł,

2 1200 zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł,d) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w grupie paragrafów:
1 1100 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł,

2 1400 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł,e) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”:
1 tworzy się wydatki w grupie paragrafów:

2 1101 w kwocie 15.237,96 zł,

3 1401 w kwocie 26.500,00 zł,

4 1402 w kwocie 7.492,04 zł,

5 zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1611 o kwotę 244.450,68 zł,

6 zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1612 o kwotę 36.864,68 zł.3. W załączniku nr 3 do ww. zarządzenia w tabeli „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)” zmniejsza się przychody w § 903 o kwotę 35.500,00 zł, 4. W załączniku nr 4 do ww. zarządzenia w tabeli „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)” zmniejsza się rozchody w § 992 o kwotę 43.324,09 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech