Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.90.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 01-09-2021 w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naboru wniosków oraz rozliczenia dotacji na realizację zadania w ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Walce” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713 ) oraz § 6 Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce” ze środków budżetu Gminy Walce przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/294/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się wzory dokumentów dotyczących realizacji projektu Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce” dofinansowanego ze środków budżetu Gminy Walce przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza: 1) Wniosek o udzielenie dotacji, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia;
2) Umowę na udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach projektu, stanowiącą Załącznik nr 2 do Zarządzenia;
3) Wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji, stanowiący Załącznik nr 3 do Zarządzenia;
4) Protokół odbioru końcowego zadania, stanowiący Załącznik nr 4 do Zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Infrastruktury i Inwestycji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walcach.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

PDFZalacznik1 0050.90.2021.pdf (215,82KB)

PDFZalacznik2 0050.90.2021.pdf (205,03KB)

PDFZalacznik3 0050.90.2021.pdf (173,46KB)

PDFZalacznik4 0050.90.2021.pdf (187,03KB)