Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr Or.120.49.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 6 ust. 2 pkt. 4, art. 9a  ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218) Załącznika do uchwały Nr XXII/198/2020 Rady Gminy w Walcach z dnia 27 lipca 2020 r. r. w sprawie  trybu i sposobu powoływania                              i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dziennik Urzędowy  Województwa Opolskiego  z 2020 r. poz. 2164 ), zarządzam, co następuje :

§ 1

Powołuję  Zespołu Interdyscyplinarny w Walcach w następującym składzie:

1. Sylwester Klimowicz – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach;

2. Diana Drapała – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach;

3. Kornelia Tomanek – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach;

4. Regina Pander – przedstawiciel Gminnej Komisji Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Walcach;

5. Anna Wollny – przedstawiciel Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Walcach;

6.  Henryk Drescher – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Straduni;

7.  Katarzyna Kopacz – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach;

8. Danuta Koziołek – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu;

9. Konrad Stafin – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach;

10. Ireneusz Kurek – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach;

11. Urszula Marks – przedstawiciel Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu, Stacja Caritas Brożec;

12. Ewelina Filipowska – przedstawiciel Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu, Stacja Caritas Brożec;

13. Patrycja Segrodnik – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Strzelcach Opolskich;

14. Monika Zuchewicz – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Strzelcach Opolskich;

15. Aleksandra Muszyńska – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego  Ośrodka  Zdrowia w Walcach.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach.

§ 3

Traci moc zarządzenie  Nr Or.120.23.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania  Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.