Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.120.19.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 19-04-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2021 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) oraz Zarządzenie Nr Or.0050.27.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2021 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert o przyznanie dotacji na zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2021 r. ze środków budżetu Gminy.
§ 2. W skład Komisji wchodzą:
1. Ilona Wyciślok - Przewodnicząca Komisji
2. Ewa Krasowska - Z-ca Przewodniczącej Komisji
3. Sabina Schady - Członek Komisji

§ 3. 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. 2. Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji dla podmiotu uczestniczącego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznychz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech