Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko podinspektor ds. obsługi kasy i windykacji w Urzędzie Gminy w Walcach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Walce na stanowisko

podinspektora  ds. obsługi kasy i windykacji w Urzędzie Gminy w Walcach

 

Wójt Gminy Walce informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18 47‑344 Walce, do zatrudnienia na:

stanowisko  podinspektora  ds. obsługi kasy i windykacji

w Urzędzie Gminy w Walcach

 

została wybrana Pani Dominika Drescher

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna w wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych stwierdziła, że kandydatka spełniła wymagania niezbędne oraz dodatkowe  określone w ogłoszeniu. Ponadto w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej przedstawiła bardzo dobry poziom przygotowania merytorycznego i wykazał się  znajomością zagadnień z obszaru merytorycznego, niezbędnego na w/w stanowisku.                                                                                                               

 

 

Walce, dnia 8 listopada 2021 r.                                                                                                


WÓJT GMINY WALCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA STANOWISKO

Podinspektora ds. obsługi kasy i windykacji w Urzędzie Gminy w Walcach

 

I. Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Urząd Gminy w Walcach

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

II. Wymiar zatrudnienia

1 osoba – 1 etat

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282);
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 5. Nieposzlakowana opinia;
 6. Wykształcenie średnie –  3 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe - 1 rok stażu pracy;
 7. Znajomość przepisów prawnych: ustawa  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,   ustawa 29 września 1994  r. o rachunkowości, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009  r. finansach publicznych, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 17 czerwca 1966  r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa z dnia 12 stycznia 1991  r.   o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa  z dnia 6 lipca 1982  r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. Obowiązkowość, dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość;
 2. Systematyczność, punktualność, dyspozycyjność;
 3. Samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
 4. Umiejętność analizy i syntezy informacji, zdolność perspektywicznego myślenia
 5. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 6. Umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 7. Preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach samorządu terytorialnego.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

1.Obsługa kasowa Urzędu:

1) przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych,

2) dokonywanie wypłat na podstawie dokumentów zatwierdzonych do wypłaty;

3) pobieranie gotówki z banku na podstawie wystawionych czeków,

4) bieżące i terminowe sporządzanie raportów kasowych, sporządzanie niezbędnych wydruków dokumentujących  przeprowadzone operacje „KP” i „KW”,

5) prowadzenie pełnej dokumentacji operacji kasowych.

2. Egzekucja należności finansowo – budżetowych,

3. Windykacja zaległych należności z tytułu podatków, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

4. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i określeniem stanu prawnego nieruchomości.

5. Bieżące księgowanie wpłat na kontach podatników.

6. Przyjmowanie i rejestrowanie w  wniosków wraz z wymaganymi dokumentami (fakturami) składanymi przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

VI. Warunki pracy na stanowisku:
1. Wymiar czasu: 1 etatu,

2. Miejsce pracy: praca na miejscu, w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18.

3. Stanowisko pracy:

a) stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej z obsługa komputera oraz urządzeń biurowych;

b) rodzaj pracy; praca przy komputerze.

 

VII. Wymagane dokumenty:
1.    Podpisany list motywacyjny oraz podpisane CV z informacjami o wykształceniu i opisem
       dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

2.    Oryginał kwestionariusza osobowego

3.    Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z
       pełni praw publicznych.

4.    Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
5.    Potwierdzone   kserokopie   dokumentów   i   świadectw   potwierdzających
       wykształcenie kandydata, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje.
6.    Potwierdzone kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
       (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie i referencje z poprzednich
       miejsc pracy).
7.    Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym
       stanowisku;
8.    Oświadczenie kandydata że niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

        publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9.    Oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
10.  Wszystkie  kserokopie muszą mieć potwierdzenie „za  zgodność  z oryginałem”, 
       data i  czytelny  podpis  kandydata,  dokumenty  oryginalne  muszą  być  opatrzone
       własnoręcznym podpisem kandydata.

 

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1.    Termin 29 października 2021r. do godz. 15:00.
2.    Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy –
       podinspektor ds. obsługi kasy i windykacji” należy składać osobiście w siedzibie
       Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub
       drogą pocztową na ww. adres (decyduje data wpływu do urzędu).
3.    Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą
       rozpatrywane.
4.    W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym o ich złożeniu w określonym
       terminie decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy.

IX. Inne informacje:

1. Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

2. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną poinformowani  telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszcza na stronie BIP Urzędu Gminy w Walcach oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Walcach.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%;

 

Walce, dnia 19 października 2021 r.  

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


RTFkwestionariusz-osobowy-1.rtf (57,02KB)

DOCXoswiadczenie-kandydata-1.docx (13,83KB)

DOCXoswiadczenie-wraz-klauzula-informacyjna.docx (17,69KB)