Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 2 września 2021 roku

 

Protokół Nr XXXVI/2021
 z XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce
w dniu 2 września 2021 roku

 

 XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 2 września 2021 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:04.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

       dPrzewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, że zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

         Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 13 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Nieobecni radni to Józef Reinhard oraz Robert Jurczyk. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.      

        Imienny wykaz głosowań radnych na XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przedstawienie porządku obrad.

        Przewodniczący Rady przekazał, iż sesja została zwołana na wniosek wójta oraz odczytał proponowany porządek obrad. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Radni nie wnieśli uwag.

         Rada Gminy Walce obradowała na XXXVI Nadzwyczajnej Sesji według następującego porządku obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce,
  • przedłużenia umowy najmu;
  • zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  1. Zamknięcie sesji.

        3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXVI/295/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok.

b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXVI/296/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

c)  przedłużenia umowy najmu;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXVI/297/2021 w sprawie przedłużenia umowy najmu.

d) zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXVI/298/2021 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

4. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXXVI sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:09.

      Na tym protokół zakończono.        

 

     Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

      

        Sabina Schady                                                                               Mateusz Burczyk                                 


PDFProtokół nr XXXVI.pdf (481,71KB)