Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVIII/302/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28-10-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/302/2021 RADY GMINY WALCE

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/239/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 127.112,38 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 127.112,38 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 „Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2021 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2021 rok obejmujące dotacje”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
7) § 8 otrzymuje następujące brzmienie:
 „Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychw wysokości 63.004,99 zł oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 6.242,29 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 80.742,95 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XXXVIII/302/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28-10-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok.pdf (1,87MB)

PDFZalacznik1 XXXVIII/302/2021.pdf (297,46KB)

PDFZalacznik2 XXXVIII/302/2021.pdf (362,94KB)

PDFZalacznik3 XXXVIII/302/2021.pdf (270,82KB)

PDFZalacznik4 XXXVIII/302/2021.pdf (283,92KB)

PDFZalacznik5 XXXVIII/302/2021.pdf (303,42KB)

PDFZalacznik6 XXXVIII/302/2021.pdf (269,57KB)