Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem

Zarządzenie Nr Or.0050.103.2021

Wójta Gminy Walce z dnia 08-11-2021

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 j.t. ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 – j.t. ze zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Walce nr XXXVIII/307/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu, dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walce zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam w najem, na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomość wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia, gdzie strony zamierzają zawrzeć kolejną umowę.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu oraz podmiotowym BIP.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.103.2021.docx

PDFZarządzenie.Or.0050.103.2021z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem..pdf