Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 29 września 2021 roku

 

Protokół Nr XXXVII/2021
z XXXVII Sesji Rady Gminy Walce
w dniu 29 września 2021 roku

 

 XXXVII Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 29 września 2021 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Walce pan Tomasz Banaś, który przewodniczył obradom.  

       dPrzewodniczący obrad powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, że zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

         Przewodniczący obrad stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 12 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Nieobecni radni to Paweł Król, Robert Jurczyk oraz Mateusz Burczyk. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.      

        Imienny wykaz głosowań radnych na XXXVII Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przedstawienie porządku obrad.

        Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Radni nie wnieśli uwag.

         Rada Gminy Walce obradowała na XXXVII Sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
c) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii   

  Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030", w tym trybu konsultacji.
6. Interpelacje, zapytania.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

      Przewodniczący obrad poinformował, iż protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Walce został przekazany za pośrednictwem systemu Rada365 i radni nie wnieśli uwag do protokołu.

     Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Walce.

      Przewodniczący obrad poinformował, iż protokół z XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Walce został przekazany za pośrednictwem systemu Rada365 i radni nie wnieśli uwag do protokołu.

     Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Walce.

     Przewodniczący obrad poinformował, iż protokół z XXXVI sesji Rady Gminy Walce został przekazany za pośrednictwem systemu Rada365 i radni nie wnieśli uwag do protokołu.

    Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XXXVI sesji Rady Gminy Walce.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

      Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 01.07.2021 r. do 29.09.2021 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

        5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;

      Przewodniczący obrad poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz  omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXVII/299/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok.

b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz  omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXVII/300/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

c)  określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii     Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030", w tym trybu konsultacji

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXVII/301/2021 w sprawie przedłużenia umowy najmu.

6. Interpelacje, zapytania.

      Nikt z radnych nie zabrał głosu.

7. Wolne wnioski i informacje.

      Przewodniczący obrad pan Tomasz Banaś poinformował obecnych, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu opiniująca pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. Przekazał, iż przedmiotowa informacja, jak i opinia RIO została radnym przekazana za pośrednictwem panelu Rada365.
       W dalszej kolejności odczytał uchwałę wraz z fragmentami uzasadnienia.

8. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXXVII sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:14.

      Na tym protokół zakończono.        

 

     Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

      

        Sabina Schady                                                                               Mateusz Burczyk                  


 

PDFProtokół Nr XXXVII.2021.pdf (538,87KB)