Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 28 października 2021 roku

 

Protokół Nr XXXVIII/2021
z XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce
w dniu 28 października 2021 roku

 

 XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 28 października 2021 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:30.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

       dPrzewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, że zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

         Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 15 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.      

        Imienny wykaz głosowań radnych na XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przedstawienie porządku obrad.

        Przewodniczący Rady przekazał, iż sesja została zwołana na wniosek wójta oraz odczytał proponowany porządek obrad. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku.

       Przewodniczący Rady pan Mateusz Burczyk zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie unieważnienia uchwały Nr XXXVII/301/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29 września 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030", w tym trybu konsultacji i umieszczenie go w punkcie 4d porządku obrad oraz zarządził głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się wprowadziła do porządku obrad uchwały w sprawie unieważnienia uchwały Nr XXXVII/301/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29 września 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030", w tym trybu konsultacji.

         W dalszej kolejności Przewodniczący Rady złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu i umieszczenie go w punkcie 4f porządku obrad i zarządził głosowanie.

         W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się wprowadziła do porządku obrad uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu.

         Rada Gminy Walce obradowała na XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji według następującego porządku obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu;
 • sprawie unieważnienia uchwały Nr XXXVII/301/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29 września 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030", w tym trybu konsultacji;
 • określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030", w tym trybu konsultacji.
 • przedłużenia umowy najmu.
 1. Zamknięcie sesji.

 

3. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.

 

         Przewodniczący Rady Gminy przedstawił analizę oświadczeń majątkowych radnych. Analiza stanowi załącznik do protokołu.
         Wójt przedstawił analizę oświadczeń majątkowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz zastępcy wójta, sekretarza i skarbnika.
          Analiza stanowi załącznik do protokołu.

 

        4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXVIII/302/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok.

b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXVIII/303/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

c)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXVIII/304/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.

d)  unieważnienia uchwały Nr XXXVII/301/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29 września 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030", w tym trybu konsultacji;

      Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXVIII/305/2021 w sprawie unieważnienia uchwały Nr XXXVII/301/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29 września 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030", w tym trybu konsultacji.

e) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030", w tym trybu konsultacji

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

       Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXVIII/306/2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030", w tym trybu konsultacji.

f) przedłużenia umowy najmu

       Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

       Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXVIII/307/2021 w sprawie przedłużenia umowy najmu.

 

5. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXXVIII sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:47.

      Na tym protokół zakończono.        

 

     Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

      

        Sabina Schady                                                                               Mateusz Burczyk                                  

 

                                                        


PDFProtokół Nr XXXVIII.2021.pdf (448,43KB)