Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2022 r.

Na podstawie art. 5 ust 4, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
§ 2. Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:
1) umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
2) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
3) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 


Załącznik do Zarządzenia

Nr Or.0050.112.2021

Wójta Gminy Walce

z dnia 06 grudnia 2021 r.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej

  w 2022 roku

 

I. Rodzaj zadania:

Zadanie obejmuje: Ochronę zdrowia i pomoc społeczną, w tym:

 1. Domową opiekę pielęgnacyjną nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi oraz opiekę paliatywną;
 2. Ambulatoryjną i domową terapię oraz rehabilitację leczniczą osób chorych
  i niepełnosprawnych;
 3. Wypożyczenie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla chorych w domu;
 4. Usługi zabiegowe, higieniczno-pielęgnacyjne, diagnostyczne;
 5. Działalność profilaktyczną, edukacyjną w zakresie zdrowia i jego ochrony;
 6. ść na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.


II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację wymienionych zadań przewidziano dotację w 2022 roku w wysokości 40.000,00 zł na ochronę zdrowia i pomoc społeczną.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty - zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).
 3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzające realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Walce.
 4. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert.
 5. W otwartym konkursie ofert może być wybrana więcej niż jedna oferta.
  W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert, środki przeznaczone przez Gminę Walce na realizację zadania zostaną podzielone pomiędzy oferentów.
 6. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz
  z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
 7. Wspieranie wykonania zadania wraz z przekazaniem dotacji nastąpi
  po podpisaniu stosownej umowy o wsparcie realizacji zadania z wyłonionym oferentem.
 8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
  W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
 9. Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
 10.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w zawartej umowie. Wzór umowy ustalono w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).
 3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zawarte są w ustawie
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

 

 

 

 

V. Termin składania ofert:        

 1. Rozpatrywane będą tylko oferty sporządzone według wzoru zawartego
  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).
 2. Oferty konkursowe na realizację zadań należy złożyć w formie pisemnej
  w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 2022 roku do godz. 14:00 z adnotacją:
  „KONKURS NA DOTACJĘ Z BUDŻETU GMINY WALCE NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ W 2022 ROKU”
  w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy, 47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18 (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).
 3. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Przed podpisaniem umowy do oferty należy dołączyć:
  • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające status oraz umocowanie osób reprezentujących (zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),
 • aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu.
 1. Kserokopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność
  z oryginałem przez osoby uprawnione.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru  ofert:

 1. Wójt Gminy Walce powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Komisja konkursowa ocenia złożone oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym i przedłoży listę ocenionych ofert do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
 3. Wójt Gminy podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji.
 4. Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizację zadania zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walcach, zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.
 5. Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:
  1. złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
  2. złożoną na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,
  3. złożoną przez podmiot uprawniony do ubiegania się o dotację,
  4. podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,
  5. poprawną od strony rachunkowej i kompletną w zakresie tabel kosztorysowych.
 6. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze oferty
  1. zgodność merytoryczna oferty z wymogami ogłoszenia o konkursie,
  2. możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
  3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
  4. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  5. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań objętych konkursem,
  6. wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków,
  7. analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane).
 7. Złożona oferta powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ust. 1 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).

 

VII. Zrealizowane zadanie publiczne:

W roku 2021r. na realizację zadania publicznego przekazano kwotę 40.000,00 zł


DOCX3_oferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1-4.docx (54,15KB)

DOCX5_sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik-nr-5.docx (40,68KB)

DOCX7_umowa-o-realizacje-zadania-publicznego-zalacznik-nr-3.docx (58,19KB)