Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIX/311/2021 Rady Gminy Walce z dnia 25-11-2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/311/2021
RADY GMINY WALCE

z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się na 2022 rok wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Walce:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, w wieku do 10 lat włącznie - 840,00 zł,
b) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, w wieku powyżej 10 lat – 840,00 zł,
c) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie, w wieku do 10 lat włącznie - 1080,00 zł,
d) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie, w wieku powyżej 10 lat - 1200,00 zł,
e) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton, w wieku do 10 lat włącznie - 1452,00 zł,
f) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton, w wieku powyżej 10 lat - 1692,00 zł;
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1968,00 zł; 4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 864,00 zł; 6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 228,00zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 228,00 zł.

§ 2. Wiek środka transportowego liczy się od początku roku kalendarzowego, w którym został wyprodukowany.
§ 3. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XXXIX/311/2021 Rady Gminy Walce z dnia 25-11-2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.pdf (276,74KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXIX/311/2021.docx (6,73KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXXIX/311/2021.docx (6,43KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXXIX/311/2021.docx (6,60KB)