Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIX/312/2021 Rady Gminy Walce z dnia 25-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Walce

UCHWAŁA NR XXXIX/312/2021 RADY GMINY WALCE
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Walce
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 8 ust. 3, art. 36 ust. 2, 3, 4, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) oraz § 3 pkt. 1 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Walce w następującej wysokości: 1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 8.200,00 złotych, 2) dodatek funkcyjny w wysokości 2.520,00 złotych, 3) dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 2. Ponadto Wójtowi zgodnie z przepisami przysługują :
1) dodatek za wieloletnią pracę, 2) nagrody jubileuszowe, 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 2. Traci moc uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 listopada 2018 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
§ 3. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) wynagrodzenie w wysokości określonej w § 1 znajduje zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2021 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XXXIX/312/2021 Rady Gminy Walce z dnia 25-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Walce.pdf (145,42KB)