Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIX/313/2021 Rady Gminy Walce z dnia 25-11-2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

UCHWAŁA NR XXXIX/313/2021 RADY GMINY WALCE
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r., poz.1372 ze zm.) oraz z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2001 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U z 2001 r., poz. 1974) w związku z art. 5 i art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 280) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. "1. Ustala się wysokość zryczałtowanych diet miesięcznych dla radnych z tytułu pełnienia i wykonywania funkcji radnego, w wysokości:
W uchwale nr II/20/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1) dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1.500,00 zł; 2) dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy w wysokości 1.000,00 zł; 3) dla Przewodniczących Komisji Rady Gminy w wysokości 800,00 zł; 4) dla pozostałych radnych w wysokości 700,00 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XXXIX/313/2021 Rady Gminy Walce z dnia 25-11-2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.pdf (147,17KB)