Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIX/316/2021 Rady Gminy Walce z dnia 25-11-2021 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok"

UCHWAŁA NR XXXIX/316/2021
RADY GMINY WALCE

z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057) Rada Gminy Walce po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Roczny program współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XXXIX/316/2021 Rady Gminy Walce z dnia 25-11-2021 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok".pdf (362,01KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXIX/316/2021.docx (89,53KB)