Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Walce (zakończony)

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 Numer sprawy 341/6/1/07
1.      Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Walce
ulica: Mickiewicza 18, 47 – 344 Walce
e-mail:
Fax: 077- 4660784
tel.077- 4660108, 4076070
2.      Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami ).
3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.walce.pl/,  http://www.bip.walce.pl/
Ponadto SIWZ można odebrać w dni robocze, odpłatnie (30,00 zł) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 11 w godzinach 8,00-13,00
4.      Określenie przedmiotu zamówienia:
Wspólny Słownik zamówień (CPV) :
· 74.23.19.00-6 usługi biegłych,
· 70.00.00.00-1 usługi w zakresie nieruchomości
Przedmiotem zamówienia jest: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Walce w zakresie:
1.       wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
2.       wydzielenie i wycena samodzielnych lokali mieszkalnych
3.       wycena gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym do naliczania opłat rocznych, bądź ich aktualizacji,
4.       wycena nieruchomości do ustalenia opłaty adiacenckiej - wzrost wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej,
5.       wycena nieruchomości do ustalenia wzrostu lub obniżenia jej wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do formularza ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.      Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.      Termin wykonania zamówienia:
1.      rozpoczęcie zamówienia: od dnia podpisania umowy,
2.      zakończenie:31-12-2007 r.
3.      Zamawiający będzie powierzał sporządzenie operatów szacunkowych sukcesywnie w miarę pojawienia się konieczności dokonania wycen,
4.      Wykonawca zobowiązany jest sporządzić operaty szacunkowe w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania pisemnego powierzenia ich wykonania i dostarczyć je na własny koszt do siedziby Zamawiającego – pokój 11.
5.      w przypadku wydzielenia i wyceny samodzielnych lokali termin o którym mowa w pkt. 6.4 termin ten wydłuża się do 45 dni.
   
7.      OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
·        nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
·        udokumentują wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej po jednej wycenie na każdy z 5 – ciu zakresów wycen określonych w załączniku nr 1 do formularza ofertowego,
·        dysponują kadrą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej,
·        posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
·        spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców według formuły: spełnia – nie spełnia na podstawie poniższych dokumentów:
 
1.   oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ ,
2.   aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.   wykazu usług wykonanych,   w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wykaz musi zawierać co najmniej po jednej wycenie na każdy z 5-ciu zakresów wycen określonych w załączniku nr 1 do formularza ofertowego. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedstawionych prac (np. listy referencyjne, poświadczenia odbioru zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
4.   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,
5.   dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości oraz dodatkowo uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub dysponują personelem posiadającym wymienione uprawnienia.
6.   polisa ubezpieczenia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 21 września 2004 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego ( Dz. U. z 2004 roku nr 207 poz. 2112). Jeżeli z treści polisy nie wynika, że składka została opłacona w terminie należy dołączyć dowód zapłaty składki.
 
 
8.      Informację na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o najniższą cenę.
10.Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Walce przy ul. Mickiewicza 18, na I piętrze, pokój nr 8 (sekretariat), do dnia 22.01.2007r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Walce przy ul. Mickiewicza 18, na parterze, pokój nr 1 ( sala posiedzeń ) w dniu 22.01.2007r. o godz. 10:15.
 
11.Termin związania ofertą:  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
 
 
                                                               mgr Bernard Kubata – Wójt Gminy
                                                                    …………………………………
                                                                       Kierownik zamawiającego  
 
  
 
Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):
 
PDFSIWZ.pdf (136,53KB)
PDFzałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.pdf (53,86KB)
PDFzałącznik nr 1 do formularza ofertowego.pdf (61,13KB)
PDFzałącznik nr 2 do SIWZ- oświadczenie.pdf (60,44KB)
PDFzałącznik nr 3 do SIWZ wykaz wykonanych usług.pdf (50,73KB)
PDFzałącznik nr 4 do SIWZ projekt umowy.pdf (76,91KB)
PDFzałącznik nr 5 do SIWZ wykaz osób.pdf (57,12KB)


                                                                              Walce, dnia 24.01.2007r.
  
Numer sprawy 341/6/1/07
 
 
ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Walcew zakresie:
1.        wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
2.        wydzielenie i wycena samodzielnych lokali mieszkalnych
3.        wycena gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym do naliczania opłat rocznych, bądź ich aktualizacji,
4.        wycena nieruchomości do ustalenia opłaty adiacenckiej (wzrost wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej ),
5.        wycena nieruchomości do ustalenia wzrostu lub obniżenia jej wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) Gmina Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę :
Szacowanie Nieruchomości
Wanda Dunaj
47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 15 A
Uzasadnienie wyboru :
Zgodnie z pkt XV II.1 i pkt XVIII.1 SIWZ - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert tj. zawiera najniższą cenę ofertową.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz Kodeks Cywilny.
 
Środki ochrony prawnej     
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177
z póź .zm.) - dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia , w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
                                                      
                                                    mgr Bernard Kubata – Wójt Gminy Walce


Nr sprawy : 341/6/1/07
Walce, dnia 07.02.2007r.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 
Dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na:
Wycenę nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Walce.
 
Nazwa zamawiającego :  Gmina Walce
Adres : 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18
www.walce.pl        E-mail  
 
            Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp Gmina Walce informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z firmą :
Szacowanie Nieruchomości Wanda Dunaj
47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 15 A
 
Osoba upoważniona do kontaktów:
Marek Smandzik kontakt w dniach :poniedziałek-czwartek w godz. 830-1500
Tel. 077/4660-108, 4076-0704
Fax. 077/4660-784
ug@walce.pl
 
Uzasadnienie wyboru : oferta w/w pracowni oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert tj. zawiera najniższą cenę ofertową.  
 
 
                                                                                                              
                                                                                                        Wójt Gminy Walce
                                                                                                       mgr   Bernard Kubata
                       
 

informację wytworzył(a): Marek Smandzik
za treść odpowiada: Marek Smandzik
data wytworzenia:

03,24-01-2007 r.
07-02-2007 r.