Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa artykułów biurowych, higienicznych i środków czystości (zakończony)

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 Numer sprawy 341/1/1/07
I.      Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Walce
ulica: Mickiewicza 18, 47 – 344 Walce
e-mail:
Fax: 077- 4660784
tel.077- 4660108, 4076070
II.      Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami ).
III.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.walce.pl/,  http://www.bip.walce.pl/
Ponadto SIWZ można odebrać w dni robocze, odpłatnie (30 zł.) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 11 w godzinach 8,00 -13,00
IV.      Określenie przedmiotu zamówienia:
Wspólny Słownik zamówień (CPV) : 21232300-1, 21125692-2, 21233100-6, 22800000-8, 21211120-2, 24330000-6, 30100000-0, 25247100-5, 24620000-6, 25241100-3, 28417400-2, 301192000-1, 30217000-3, 2122100-8, 24500000-9, 24665000-3, 25222100-4, 17225100-6, 24511400-3
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa artykułów biurowych, higienicznych i środków czystości. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do formularza ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V.      Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI.      Termin wykonania zamówienia:                                                              
1. rozpoczęcie zamówienia: od dnia podpisania umowy
2. zakończenie: 31-12-2009 r.
VII.      OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
·        nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
·        udokumentują wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej jednej dostawy o charakterze i wartości podobnej do przedmiotu zamówienia,
·        spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców według formuły: spełnia – nie spełnia na podstawie poniższych dokumentów:
1.      pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (o ile dotyczy);
2.      oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,
3.      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
4.      wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie  (minimum jedne zamówienie),
5.      aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
VIII.      Informację na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o najniższą cenę . Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
X.      Miejsce i termin składania ofert: Oferty z należy złożyć do dnia 17 stycznia 2007 r. do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, sekretariat – pokój nr  8. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:15 na sali posiedzeń pokój nr 1.    
XI.      Termin związania ofertą:  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
                                                                 
                                                               mgr Bernard Kubata – Wójt Gminy
                                                                    …………………………………
                                                                       Kierownik zamawiającego  
 
  
Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):
PDFSIWZ.pdf (150,94KB)
PDFzałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.pdf (57,72KB)
PDFzałącznik nr 1 do formularza ofertowego.pdf (127,61KB)
PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie.pdf (60,42KB)
PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych dostaw.pdf (50,54KB)
PDFzałącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy na dostawę.pdf (77,24KB)

                                                                                              Walce, dnia 05.02.2007r.
  
Numer sprawy 341/1/1/07
  
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:dostawa artykułów biurowych, higienicznych i środków czystości
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) Gmina Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę :
ARTIM Sp. z o.o.
45-231 Opole ul. Oleska 121
Uzasadnienie wyboru :
Zgodnie z pkt XV II.1 i pkt XVIII.1 SIWZ - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert tj. zawiera najniższą cenę ofertową.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz Kodeks Cywilny.
 
Środki ochrony prawnej     
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177
z póź .zm.) - dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia , w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
                                                      
                                                    mgr Bernard Kubata – Wójt Gminy Walce

Nr sprawy : 341/1/1/07
Walce, dnia 15.02.2007r.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 
Dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na:
Dostawę artykułów biurowych, higienicznych i środków czystości
 
Nazwa zamawiającego :  Gmina Walce
Adres : 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18
www.walce.pl        E-mail  
 
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp Gmina Walce informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z firmą :
ARTIM Sp. z o.o.
45-231 Opole ul. Oleska 121
 
Osoba upoważniona do kontaktów:
Marek Smandzik kontakt w dniach :poniedziałek-czwartek w godz. 830-1500
Tel. 077/4660-108, 4076-0704
Fax. 077/4660-784
ug@walce.pl
 
Uzasadnienie wyboru : oferta w/w firmy oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert tj. zawiera najniższą cenę ofertową.  
 
 
                                                                                                              
                                                                                                        Wójt Gminy Walce
                                                                                                       mgr   Bernard Kubata

informację wytworzył(a): Marek Smandzik
za treść odpowiada: Marek Smandzik
data wytworzenia: 02-01-2007 r.