Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIX Sesja Rady Gminy Walce w dniu 25 listopada 2021 roku

 

Protokół Nr XXXIX/2021
z XXXIX Sesji Rady Gminy Walce 
w dniu 25 listopada 2021 roku

 XXXIX Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 25 listopada 2021 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

       dPrzewodniczący obrad powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, że zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

         Przewodniczący obrad stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 13 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Nieobecni radni to Renata Polok oraz Robert Jurczyk. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.      

        Imienny wykaz głosowań radnych na XXXIX Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przedstawienie porządku obrad.

        Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Radni nie wnieśli uwag.

         Rada Gminy Walce obradowała na XXXIX Sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a. zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;
b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
c. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok;

d. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok;
e. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Walce;
f. zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym;
g. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Walce na 2022 rok;
h. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Walce na 2022 rok
i. przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok"
j. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu;
k. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce działki nr 93/2 i 93/3 w Rozkochowie;
l. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce działki nr 93/7 i 93/8 w Rozkochowie
6. Interpelacje, zapytania.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

      Przewodniczący obrad poinformował, iż protokół z XXXVII sesji Rady Gminy Walce został przekazany za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są uwagi do protokołu.

     Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XXXVII sesji Rady Gminy Walce.

      Przewodniczący obrad poinformował, iż protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy Walce został przekazany za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są uwagi do protokołu.

    Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy Walce.

     Przewodniczący obrad poinformował, iż protokół z XXXVI sesji Rady Gminy Walce został przekazany za pośrednictwem systemu Rada365 i radni nie wnieśli uwag do protokołu.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
      Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 30.09.2021 r. do 25.11.2021 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

        5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;

      Głos zabrał Wójt, który zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały.

     Przewodniczący obrad poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXIX/308/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok z uwzględnieniem autopoprawki.

b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

      Głos zabrał Wójt, który zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały.

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXIX/309/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce z uwzględnieniem autopoprawki.

c)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXIX/310/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

d) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXIX/311/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.

e) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Walce

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXIX/312/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Walce.

f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXIX/313/2021 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.

g) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Walce na 2022 rok

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXIX/314/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Walce na 2022 rok.

h) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Walce na 2022 rok

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXIX/315/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Walce na 2022 rok.

i) przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok"

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXIX/316/2021 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok".

j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

    Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXIX/317/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.

k) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce działki nr 93/2 i 93/3 w Rozkochowie

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXIX/318/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce działki nr 93/2 i 93/3 w Rozkochowie.

l) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce działki nr 93/7 i 93/8 w Rozkochowie

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXXIX/319/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce działki nr 93/7 i 93/8 w Rozkochowie.

6. Interpelacje, zapytania.

      Nikt z radnych nie zabrał głosu.

7. Wolne wnioski i informacje.

      Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

8. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXXIX sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:24.

      Na tym protokół zakończono.        

 

     Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

      

        Sabina Schady                                                                               Mateusz Burczyk                                 


PDFProtokół Nr XXXIX.2021 z XXXIX sesji.pdf (3,35MB)