Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI/323/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28-12-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok

UCHWAŁA NR XLI/323/2021
RADY GMINY WALCE
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/239/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 311.573,95 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 437.204,02 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 400.714,02 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 275.083,95 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2021 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2021 rok obejmujące dotacje”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
7) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Deficyt budżetu w wysokości 8.440.835,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.907.927,15 zł; 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 281.473,52 zł; 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.514.362,43 zł; 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 675.944,23 zł; 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 61.128,06 zł.”;

8) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 5.907.927,15 zł, w tym z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł; 2) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.907.927,15 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLI/323/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28-12-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok.pdf (1,84MB)

PDFZalacznik1 XLI/323/2021.pdf (306,09KB)

PDFZalacznik2 XLI/323/2021.pdf (358,85KB)

PDFZalacznik3 XLI/323/2021.pdf (251,19KB)

PDFZalacznik4 XLI/323/2021.pdf (251,15KB)

PDFZalacznik5 XLI/323/2021.pdf (281,98KB)

PDFZalacznik6 XLI/323/2021.pdf (303,66KB)