Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI/325/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28-12-2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

UCHWAŁA NR XLI/325/2021
RADY GMINY WALCE
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Walce na lata 2022-2025 wrazz prognozą kwoty długu na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Walce, obejmujący limity wydatkóww poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Walce do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, do wysokości limitów określonych w tym załączniku,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 3.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Walce do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.).

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Walce do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXVIII/238/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce ze zmianami.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLI/325/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28-12-2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (3,94MB)

PDFZalacznik1 XLI/325/2021.pdf (3,08MB)

PDFZalacznik2 XLI/325/2021.pdf (149,25KB)

PDFZalacznik3 XLI/325/2021.pdf (592,71KB)