Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI/326/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2022 rok

UCHWAŁA NR XLI/326/2021
RADY GMINY WALCE
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2022 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 27.792.836,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 22.747.127,60 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 5.045.708,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 27.697.028,05 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 21.758.471,85 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Walce w wysokości 25.100,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.938.556,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 95.807,95 zł zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat pożyczek. § 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.391.276,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 5. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.487.083,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 6. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 68.000,00 zł; 2) celową w wysokości 59.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. § 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 57.406,00 zł oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 6.250,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 53.656,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 10. Ustala się plan przychodów z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 200.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 11. Ustala się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.425.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 12. Ustala się wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9.    § 13. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10. § 14. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11. § 15. Ustala się wydatki budżetu Gminy Walce na 2022 rok obejmujące dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 12. § 16. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 278.892,14 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 13. § 17. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 14. § 18. Upoważnia się Wójta Gminy Walce do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w ramach danego działu nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zwiększenie zaplanowanych w dziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) zmniejszeniu w ramach danego działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu, w tym również w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących danego działu, za wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatków na zadania inwestycyjne; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 19. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Walce zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. § 20. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Walce zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków. § 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. § 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLI/326/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2022 rok.pdf (3,90MB)

PDFZalacznik1 XLI/326/2021.pdf (318,83KB)

PDFZalacznik2 XLI/326/2021.pdf (302,65KB)

PDFZalacznik3 XLI/326/2021.pdf (251,76KB)

PDFZalacznik4 XLI/326/2021.pdf (253,58KB)

PDFZalacznik5 XLI/326/2021.pdf (264,05KB)

PDFZalacznik6 XLI/326/2021.pdf (256,19KB)

PDFZalacznik7 XLI/326/2021.pdf (275,18KB)

PDFZalacznik8 XLI/326/2021.pdf (279,14KB)

PDFZalacznik9 XLI/326/2021.pdf (278,97KB)

PDFZalacznik10 XLI/326/2021.pdf (268,62KB)

PDFZalacznik11 XLI/326/2021.pdf (276,57KB)

PDFZalacznik12 XLI/326/2021.pdf (277,88KB)

PDFZalacznik13 XLI/326/2021.pdf (270,95KB)

PDFZalacznik14 XLI/326/2021.pdf (261,15KB)