Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/330/2022 Rady Gminy Walce z dnia 13-01-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

UCHWAŁA NR XLII/330/2022
RADY GMINY WALCE
z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/326/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 306.989,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 306.989,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2022 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
 „Deficyt budżetu w wysokości 211.181,05 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLII/330/2022 Rady Gminy Walce z dnia 13-01-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok.pdf (913,19KB)

PDFZalacznik1 XLII/330/2022.pdf (270,84KB)

PDFZalacznik2 XLII/330/2022.pdf (249,55KB)

PDFZalacznik3 XLII/330/2022.pdf (278,98KB)