Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/332/2022 Rady Gminy Walce z dnia 13-01-2022 w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Walce dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”

UCHWAŁA NR XLII/332/2022
RADY GMINY WALCE
z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Walce dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej
na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz § 21, ust. 2 pkt c) Statutu Gminy Walce w brzmieniu nadanym uchwałą Nr VI/31/03 Rady Gminy w Walcach z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Walce, Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Apel Rady Gminy Walce dotyczący obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Apel, o którym mowa w § 1 przekazuje się:
1. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
3. Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
4. Prezesowi Rady Ministrów;
5. Ministrowi Edukacji i Nauki;
6. Posłom i Senatorom z województwa opolskiego;
7. Wojewodzie Opolskiemu;
8. Opolskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Walce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLII/332/2022 Rady Gminy Walce z dnia 13-01-2022 w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Walce dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”.pdf (193,10KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLII/332/2022.docx (6,49KB)