Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr Or.0050.15.2022

Wójta Gminy Walce z dnia 31-01-2022

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm. ) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 ze zm.) w wykonaniu uchwały: Nr XLIII/339/2022 Rady Gminy Walce z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce

§ 1. Przeznaczam do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości wykazane w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia, gdzie strony zamierzają po dotychczasowej umowie zawrzeć kolejne umowy, których przedmiotem są te same nieruchomości .

 

L.p

Obręb

Nr mapy

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Powierzchnia do wydzierżawie - nia w ha

Nr Księgi Wieczystej

Przeznaczenie w mpzp/

ewidencja gruntów i budynków

Rodzaj umowy/ okres umowy

1

Rozkochów

5

650/2

0,3560

0,3500

OP1S/00034825/4

R02 - tereny rolnicze,

KDL - droga lokalna

MN/U01 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi

.................

Grunty orne klasy IVb /0,3500 ha/

Tereny mieszkaniowe -B /0,0060ha/

Art. 23 ust . 1pkt. 7a, art. 25 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

..........................

3 lata

2

Dobieszowice

1

310/4

0,0730

0,0730

OP1S/00056394/3

RP -Tereny rolne bez prawa zabudowy siedliskowej

.................

     Nieużytki         / 0,0730ha/

Art. 23 ust . 1pkt. 7a, art. 25 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

..........................

3 lata

 

 

1. Nieruchomości stanowią grunt orny.
2. Nieruchomości do zagospodarowania na użytek rolny.
3. Roczny czynsz gruntów stanowiących własność Gminy Walce wynajmowanych i wydzierżawianych na cele rolnicze wynosi:
1) 450,00 zł za hektar gruntów ornych,
2) 300,00 zł za hektar łąk i pastwisk, obliczony proporcjonalnie do wynajmowanej, wydzierżawianej powierzchni gruntów stanowiących sumę powierzchni wszystkich działek w danej umowie dzierżawy i płatny za każdy rok kalendarzowy z dołu do 31 marca.

4. Cena nie podlega waloryzacji.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu oraz podmiotowym BiP. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres od 01.02.2022 r. do 22.02.2022 r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech