Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII/339/2022 Rady Gminy Walce z dnia 27-01-2022 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce

 

UCHWAŁA NR XLIII/339/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce

Na podstawie §5 ust. 4 Uchwały nr XVII/161/2020 Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości wymienione w poniższej tabeli, gdzie strony zamierzają po dotychczasowej umowie zawartej na okres 3 lat zawrzeć kolejną umowę, której przedmiotem są te same nieruchomości:

L.p

Obręb

Nr mapy

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Powierzchnia do wydzierżawie - nia w ha

Nr Księgi Wieczystej

Przeznaczenie w mpzp/

ewidencja gruntów i budynków

Rodzaj umowy/ okres umowy

1

Rozkochów

5

650/2

0,3560

0,3500

OP1S/00034825/4

R02 - tereny rolnicze,

KDL - droga lokalna

MN/U01 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi

.................

Grunty orne klasy IVb /0,3500 ha/

Tereny mieszkaniowe -B /0,0060ha/

Art. 23 ust . 1pkt. 7a, art. 25 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

..........................

3 lata

2

Dobieszowice

1

310/4

0,0730

0,0730

OP1S/00056394/3

RP -Tereny rolne bez prawa zabudowy siedliskowej

.................

Nieużytki         / 0,0730ha/

Art. 23 ust . 1pkt. 7a, art. 25 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

..........................

3 lata

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

 

PDF   Uchwała Nr XLIII/339/2022 Rady Gminy Walce z dnia 27-01-2022 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce.pdf (182,78KB)