Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.54.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 18-05-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2021 roku

Na podstawie art. 5 ust 4, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2021 roku.
§ 2. Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:
1) umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
2) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
3) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCXZałącznik nr 1 OR.0050.54.2021.docx (10,53KB)