Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.56.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji obejmującej: 1) wykonanie budżetu Gminy Walce w roku budżetowym 2020, w tym kwotę nadwyżki, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie Gminy Walce za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 (Rb-NDS), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) kwoty wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, stanowiące odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia;
4) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
5) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

2. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Walce nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań finansowych.
3. W roku budżetowym 2020 Gmina Walce nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

PDFZalacznik1 Or.0050.56.2021.pdf (101,72KB)

PDFZalacznik2 Or.0050.56.2021.pdf (59,55KB)

PDFZalacznik3 Or.0050.56.2021.pdf (73,84KB)

PDFZalacznik4 Or.0050.56.2021.pdf (50,92KB)

PDFZalacznik6 Or.0050.56.2021.pdf (68,27KB)