Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.57.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 26-05-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok: 1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: a) w dziale 010 „Rolnictwo o łowiectwo”, rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” zmniejsza się dochody w § 6630 o kwotę 130.000,00 zł,

b) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
1 rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilonoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” tworzy się dochody w § 0500 w kwocie 128.160,00 zł,

2 rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody w §§:

3 0360 o kwotę 9.804,00 zł,

4 0500 o kwotę 75.000,00 zł,c) 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zwiększa się dochody w § 0020 o kwotę 132.147,32 zł,

d) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się dochody §§:
1 6257 o kwotę 545.567,40 zł,

2 6280 o kwotę 405.000,00 zł;2) w tabeli nr 2 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)”: a) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” tworzy się dochody w § 0770 w kwocie 35.050,00 zł,

b) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się dochody w § 0770 o kwotę 51.820,00 zł,

c) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”:
1 tworzy się dochody w §§:

2 0630 w kwocie 210,00 zł,

3 0940 w kwocie 61.971,81,

4 0950 w kwocie 678,95,

5 zmniejsza się dochody w § 0970 o kwotę 875.000,00 zł,d) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się dochody w § 0940 o kwotę 10.000,00 zł,

e) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody w § 0970 o kwotę 23.420,00 zł;


2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania własne: a) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1610o kwotę 189.300,00 zł,

b) w dziale 600 „Transport i łączność”:
1 rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w grupie paragrafów:

2 1100 zwiększa się wydatki o kwotę 13.000,00 zł,

3 1602 zmniejsza się wydatki o kwotę 399.000,00 zł,

4 rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów:

5 1100 o kwotę 15.000,00 zł,

6 1600 o kwotę 210.000,00 zł,c) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntamii nieruchomościami” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 89.000,00 zł,

d) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:
1 rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1600 w kwocie 12.000,00 zł,

2 rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1100 w kwocie 75.000,00 zł,

3 rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 5.000,00 zł,e) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne” tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1610 w kwocie 50.000,00 zł,

f) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 10.000,00 zł,

g) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
1 rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”:

2 zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów:

3 1601 o kwotę 545.567,40 zł,

4 1600 o kwotę 450.000,00 zł,

5 1602 o kwotę 314.432,60 zł,

6 tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1610 w kwocie 20.000,00 zł,

7 rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:

8 1400 o kwotę 42.000,00 zł,

9 1300 o kwotę 2.000,00 zł,h) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:
1 rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1200 o kwotę 80.000,00 zł,

2 rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1200 o kwotę 70.000,00 zł,i) w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 5.000,00 zł;


2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” – zadania własne w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”: 1 tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1400 w kwocie 13.600,00 zł,

2 zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 12.786,00 zł;


3. W załączniku nr 3 do ww. zarządzenia w tabeli „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) tworzy się przychody w § 903 w kwocie 1.200,000,00 zł,
2) zmniejsza się przychody w § 952 o kwotę 1.200.000,00 zł,
3) zwiększa się przychody w § 957o kwotę 621.991,32 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.