Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.63.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 07-06-2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2021 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 2 uchwały nr XXII/144/2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 358) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowejz budżetu Gminy Walce w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanychz bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. na konserwacjęurządzeń melioracyjnych, przez spółki wodne działające na terenie Gminy Walce. 2. Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Walce na pomoc finansową dla spółek wodnych na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięćtysięcyzłotych 00 / 100 ) i określona została w załączniku nr 11 do uchwały nr XXVIII/239/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020r. poz. 3098). 3. Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, na dzień 23 czerwca 2021 do godz. 15 00 . Wnioski według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce (liczy się data wpływu do Urzędu). Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2021 roku”, oznaczonej pieczątką spółki wodnej. Wnioski otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Wnioski kompletne i nie zawierające uchybień formalnych zostaną rozpatrzone w terminiedo 21 dni od daty wpływu.
5. Informacja o przyznanych dotacjach zostanie podana do publicznej wiadomości poprzezjej umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminyw Walcach.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach orazw Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.63.2021.docx (6,52KB)