Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.75.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-06-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-conych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)” w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” likwiduje się dochody w §2010 w kwocie 169.000,00 zł. 2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” – zadania zlecone w dziale 855 „Rodzina”: 1) rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”:
a) zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 19.935,00 zł;

b) zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 19.935,00 zł;


2) rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” likwiduje się wydatki w grupach paragrafów:
a) 1100 w kwocie 1.126,00 zł;

b) 1300 w kwocie 163.370,00 zł;

c) 1400 w kwocie 4.504,00 zł.


3. W załączniku nr 5 do ww. zarządzenia w dziale 855 „Rodzina”:
1) rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”:
a) zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 19.935,00 zł;

b) zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 19.935,00 zł;


2) likwiduje się rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”, a w tym rozdziale:
a) dotacje w § 2010 w kwocie 169.000,00 zł,

b) wydatki w grupach paragrafów:
1 1100 w kwocie 1.126,00 zł,

2 1300 w kwocie 163.370,00 zł,

3 1400 w kwocie 4.504,00 zł.§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.