Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.79.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 09-07-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok: 1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: a) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” tworzy się dochody w § 2030 w kwocie 19.224,00 zł,

b) w dziale 855 „Rodzina”:
1 rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” tworzy się dochody w § 2010 w kwocie 63,80 zł,

2 rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 834,00 zł.2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach”: a) zadania zlecone w dziale 855 „Rodzina” tworzy się rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”, a w tym rozdziale wydatki w grupie paragrafów 1100 w kwocie 63,80 zł,
b) zadania własne w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”: 1 zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 800,00 zł,

2 zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 800,00 zł,2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach”: a) zadania zlecone w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 834,00 zł,
b) zadania własne w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów: 1 1100 o kwotę 5.824,00 zł,

2 1400 o kwotę 13.400,00 zł.3. W załączniku nr 5 do ww. zarządzenia:
1) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”:
a) tworzy się dotacje w § 2010 w kwocie 63,80 zł,

b) tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1100 w kwocie 63,80 zł,


2) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”:
a) zwiększa się dotacje w § 2010 o kwotę 834,00 zł,

b) zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 834,00 zł.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech