Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.86.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 29-07-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok: 1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: a) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody w § 2920 o kwotę 150.000,00 zł,

b) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” tworzy się dochody w § 0970 w kwocie 20.000,00 zł.


2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania własne: a) w dziale 750 „Administracja publiczna”:
1 rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 1.000,00 zł,

2 rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 1.000,00 zł,b) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów:
1 1100 o kwotę 15.000,00 zł,

2 1400 o kwotę 5.000,00 zł;2) w tabeli nr 5 „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 75.000,00 zł; 3) w tabeli nr 6 „Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 75.000,00 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech