Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.92.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 14-09-2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 uchwały nr XXXVII/251/10 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Walce zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuje się: 1) kierowników podległych jednostek organizacyjnych;
2) kierowników referatów Urzędu Gminy w Walcach i samodzielne stanowiska pracy do opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy.

2. Powyższe materiały są niezbędne do opracowania projektu budżetu Gminy Walce na rok 2022.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu budżetu Gminy Walce na 2022 rok winny być opracowane w szczególności zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
1) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.);
2) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1672);
3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.);
4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1718).

§ 3. Podstawą planowania dochodów Gminy Walce na 2022 rok w niżej wymienionych źródłach dochodów jest:
1) subwencja ogólna – informacja ministra właściwego do spraw finansów publicznych,o której mowa w art. 33 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
2) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa – zawiadomienie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu;
3) inne dotacje – zawarte porozumienia i umowy, lub w uzasadnionych przypadkach wynikających z trybu postępowania obowiązującego u podmiotów przyznających środki – zawiadomienie lub decyzja o ich przyznaniu bądź zapewnienie finansowania;
4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – analiza wykonania tych dochodów w latach poprzednich i przewidywane wykonanie ww. dochodów w 2021 roku,z uwzględnieniem wpływu zmian legislacyjnych;
5) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – analiza wykonania tych dochodów w latach poprzednich, przewidywane wykonanie ww. dochodów w 2021 roku z uwzględnieniem skutków wynikających ze zmian stawek podatków i opłat lokalnych planowanych na 2022 rok;
6) dochody ze sprzedaży majątku – wycena nieruchomości lub zbędnego majątku dokonana przez eksperta lub oszacowanie dokonane przez Referat Gospodarki w oparciu o aktualne ceny rynkowe;
7) środki refundowane z Unii Europejskiej – planowane terminy składania wniosków o płatność i terminy ich weryfikacji;
8) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – dla dochodów z najmu pomieszczeńw wysokości wynikającej z zawartych umów najmu, dla dochodów z odsetek w wysokości wynikającej z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dla innych dochodów w wysokościach wynikających z odpowiednich przepisów regulujących ich pobieranie.

§ 4. Podstawę opracowania planu wydatków budżetu Gminy Walce na 2022 rok stanowią następujące założenia i wskaźniki:
1) fundusz płac na poziomie planu początkowego na 2021 rok, z uwzględnieniem wzrostuo 2,50%, bez uwzględnienia zmian wynikających ze zwiększeń dokonanych w trakcie roku, a wynikających z zawartych umów na prace interwencyjne lub roboty publiczne oraz innych przesunięć, z uwzględnieniem wpłat na pracownicze plany kapitałowe przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) wydatki związane ze statutową działalnością jednostek budżetowych na poziomie przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2021 według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, z uwzględnieniem skutków wynikających ze spodziewanego wzrostu cen energii elektrycznej;
3) wydatki remontowe i majątkowe z uzasadnieniem ich celowości, zgodne z materiałami planistycznymi stanowiącymi podstawę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walce na lata 2022-2025. Ww. wydatki z wyszczególnieniem udziału gminy i innych podmiotów (wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).
4) wydatki na obsługę długu w kwotach wynikających z zawartych i planowanych do zawarcia umów pożyczek;
5) wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie ze zweryfikowanymi wnioskami sołectw;
6) wydatki na cele oświatowe, sporządzane przez jednostki oświatowe w układzie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wynagrodzenia nauczycieli wyliczone z uwzględnieniem założeń do ustawy budżetowej na rok 2022 i przy uwzględnieniu zatrudnienia wynikającego z arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022. Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi na poziomie planu roku 2021, z uwzględnieniem wzrostuo 2,50%, bez uwzględnienia zmian wynikających ze zwiększeń dokonanych w trakcie roku, a wynikających z zawartych umów na prace interwencyjne lub roboty publiczne.

§ 5. 1. Podstawę planowania przychodów Gminy Walce na 2022 rok stanowi uchwała Rady Gminy Walce w sprawie zaciągnięcia pożyczki oraz zawarte (planowane) umowy pożyczek. 2. Podstawę planowania rozchodów Gminy Walce na 2022 rok stanowi kwota spłat pożyczek wynikająca z zawartych (planowanych) umów pożyczek.
§ 6. 1. Skarbnik Gminy Walce przekaże nadzorowanym jednostkom organizacyjnym oraz kierownikom referatów Urzędu Gminy w Walcach (samodzielnym stanowiskom pracy)w terminie do dnia 20 września 2021 r. wzory załączników, o których mowa w § 4 oraz informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia projektu budżetu Gminy Walce na 2022 rok. 2. Materiały planistyczne wraz z objaśnieniami powinny być podpisane przez głównego księgowego i kierownika jednostki lub kierownika referatu.
3. Kierownicy podległych jednostek organizacyjnych przedkładają materiały planistyczne Skarbnikowi Gminy Walce w terminie do dnia 10 października 2021 r. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: . 4. Kierownicy instytucji kultury składają wniosek o dotację na działalność podległych jednostek według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Kierownik samorządowego zakładu budżetowego opracowuje projekt planu finansowego zakładu na rok 2022, uzupełniając przedkładany projekt o informację na temat planu finansowego jednostki na dzień 30 września 2021 r. oraz przewidywane wykonanie planu finansowego za 2021 rok.
6. Kierownicy referatów Urzędu Gminy w Walcach oraz samodzielne stanowiska pracy przedkładają materiały planistyczne Skarbnikowi Gminy Walce w terminie do dnia 10 października 2021 r. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: . 7. Kierownicy jednostek budżetowych przedkładają materiały planistyczne Skarbnikowi Gminy Walce w aplikacji SJO BeSTi@ po otwarciu w ww. systemie roku budżetowego 2022.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

PDFZalacznik1 Or.0050.92.2021.pdf (569,05KB)

PDFZalacznik2 Or.0050.92.2021.pdf (534,16KB)

PDFZalacznik3 Or.0050.92.2021.pdf (559,47KB)

PDFZalacznik4 Or.0050.92.2021.pdf (572,64KB)