Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.94.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 29-09-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok: 1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: a) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadkówi darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnychod osób fizycznych” zwiększa się dochody w §§:
1 0360 o kwotę 25.978,00 zł,

2 0500 o kwotę 33.397,00 zł,b) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:
1 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody w § 2920 o kwotę 8.400,00 zł,

2 75814 „Różne rozliczenia finansowe” tworzy się dochody w § 2030 w kwocie52.946,50 zł,c) w dziale 855 „Rodzina” tworzy się rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”, a w tym rozdziale dochody w § 2310 w kwocie 14.100,00 zł;


2) w tabeli nr 2 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się dochody w § 0770 o kwotę 133.921,07 zł; 3) w tabeli nr 3 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” : a) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale:
1 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się dochody w § 0830 o kwotę 5.700,97 zł,

2 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” tworzy się dochody w § 0970 w kwocie 85,00 zł,

3 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza siędochody w § 0830 o kwotę 1.500,00 zł;

4 85295 „Pozostała działalność” tworzy się dochody w § 0690 w kwocie 188,55 zł,b) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale:
1 85501 „Świadczenie wychowawcze” :

2 tworzy się dochody w § 0920 w kwocie 297,00 zł,

3 zmniejsza się dochody w § 0940 o kwotę 2.000,00 zł,

4 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” tworzy się dochody w § 2360 w kwocie 3.800,00 zł;4) w tabeli nr 4 „Gminny Zespół Oświaty w Walcach” w dziale: a) 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” tworzy się dochody w § 0970 w kwocie 100,00 zł,

b) 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejsza się dochody w § 0830 o kwotę 1.000,00 zł;


5) w tabeli nr 5 „Publiczny Żłobek w Walcach” w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” §§: a) 0830 zwiększa się dochody o kwotę 30.000,00 zł,

b) 0970 tworzy się dochody w kwocie 10.015,00 zł;


6) w tabeli nr 6 „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Walcach” w dziale 801 „Oświata i wychowanie”: a) rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” tworzy się dochody w §§:
1 0750 w kwocie 1.200,00 zł,

2 0940 w kwocie 30,74 zł,

3 0950 w kwocie 1.130,78 zł,

4 0970 w kwocie 29.365,05 zł;b) rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”:
1 zmniejsza się dochody w § 0830 o kwotę 40.273,00 zł,

2 tworzy się dochody w § 0970 w kwocie 2.398,51;7) w tabeli nr 7 „Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu” w dziale 801 „Oświata i wychowanie”: a) rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” tworzy się dochody w §§:
1 0750 w kwocie 585,36 zł,

2 0970 w kwocie 200,00 zł,b) rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejsza się dochody w § 0830 o kwotę 18.497,00 zł;


8) w tabeli nr 8 „Publiczne Przedszkole w Walcach” w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”: a) zmniejsza się dochody w § 0670 o kwotę 55.000,00 zł,

b) tworzy się dochody w §§:
1 0870 w kwocie 325,20 zł,

2 0970 w kwocie 10.220,00 zł;9) w tabeli nr 9 „Publiczne Przedszkole w Brożcu” w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”: a) zwiększa się dochody w § 0660 o kwotę 2.000,00 zł,

b) tworzy się dochody w § 0970 w kwocie 70,00 zł,

c) zmniejsza się dochody w § 0670 o kwotę 3.000,00 zł;


2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia : 1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania własne: a) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1610 o kwotę 16.580,75 zł,

b) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale:
1 60016 „Drogi publiczne gminne” tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1600 w kwocie 126.850,00 zł,

2 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 10.000,00 zł,c) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 13.000,00 zł,

d) w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 10.000,00 zł,

e) w dziale 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii”:
1 zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 6.600,00 zł,

2 tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1400 w kwocie 6.600,00 zł,f) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
1 rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 170.000,00 zł,

2 rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 20.565,63 zł,g) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 565,63 zł,


2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” – zadania własne: a) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:
1 rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 1.000,00 zł,

2 rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 9.592,00 zł,

3 rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 1.300,00 zł,

4 rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 18.000,00 zł,

5 rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”:

6 zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 6.500,00 zł,

7 zwiększa się wydatki w grupach paragrafów: ·1100 o kwotę 5.000,00 zł, ·1300 o kwotę 1.500,00 zł,b) w dziale 855 „Rodzina”:
1 rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 6.235,00 zł,

2 rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100o kwotę 4.000,00 zł,

3 rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 3.000,00 zł;3) w tabeli nr 3 „Gminny Zespół Oświaty w Walcach” – zadania własne: a) w dziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 13.000,00 zł,

b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów:
1 1100 o kwotę 49.000,00 zł,

2 1400 o kwotę 1.800,00 zł,c) rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100o kwotę 4.739,52 zł;


4) w tabeli nr 4 „Publiczny Żłobek w Walcach” – zadania własne w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 5.160,00 zł; 5) w tabeli nr 5 „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”: a) rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów:
1 1100 o kwotę 30.000,00 zł,

2 1300 o kwotę 5.200,00 zł,

3 1400 o kwotę 69.800,00 złb) rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkól” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów:
1 1100 o kwotę 3.000,00 zł,

2 1400 o kwotę 8.000,00 zł,c) rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów:
1 1100 o kwotę 137.000,00 zł,

2 1300 o kwotę 300,00 zł,

3 1400 o kwotę 27.650,00 zł,d) rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów:
1 1300 o kwotę 200,00 zł,

2 1400 o kwotę 8.000,00 zł;6) w tabeli nr 6 „Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”: a) rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 67.200,00 zł.,

b) rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 36.000,00 zł ;

7) w tabeli nr 7 „Publiczne Przedszkole w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale: a) 80104 „Przedszkola” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów:
1 1100 o kwotę 23.722,00 zł,

2 1300 o kwotę 2.000,00 zł,

3 1400 o kwotę 16.000,00 zł,b) 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów:
1 1300 o kwotę 1.800,00 zł,

2 1400 o kwotę 28.000,00 zł;8) w tabeli nr 8 „Publiczne Przedszkole w Brożcu” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale: a) 80104 „Przedszkola” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów:
1 1100 o kwotę 18.000,00 zł,

2 1400 o kwotę 30.200,00 zł,b) 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 9.900,00 zł;


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech