Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.96.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok: 1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: a) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się dochody z § 2010 o kwotę 28.028,00 zł,

b) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:
1 zmniejsza się dochody w rozdziałach:

2 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w § 2030 o kwotę 3.000,00 zł,

3 85295 „Pozostała działalność” w § 2030 o kwotę 7.880,72 zł,

4 zwiększa się dochody w rozdziałach:

5 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w § 2030 o kwotę 527,00 zł,

6 85216 „Zasiłki stałe” w § 2030 o kwotę 10.300,00 zł,c) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 5.242,00 zł,

d) w dziale 855 „Rodzina” zwiększa się dochody w rozdziałach:
1 85501 „Świadczenie wychowawcze” w § 2060 o kwotę 163.948,00 zł,

2 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w § 2010 o kwotę 216.879,00 zł,

3 85503 „Karta Dużej Rodziny” w § 2010 o kwotę 17,00 zł,

4 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w § 2010 o kwotę 1.819,00 zł;2. Załączniku nr 2 do ww. zarządzenia : 1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania zlecone: a) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 28.028,00 zł,

b) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 17,00 zł;


2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” – a) zadania własne w dziale 852 „Pomoc społeczna”:
1 zmniejsza się wydatki w rozdziale:

2 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w grupie paragrafów 1300 o kwotę 3.000,00 zł

3 82595 „Pozostała działalność” w grupie paragrafów 1100 o kwotę 3.630,00 zł oraz w grupie paragrafów 1400 o kwotę 4.250,72 zł,

4 zwiększa się wydatki w rozdziałach:

5 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w grupie paragrafów 1100 o kwotę 527,00 zł,

6 85216 „Zasiłki stałe” w grupie paragrafów 1300 o kwotę 10.300,00 zł,b) zadnia własne w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 5.242,00 zł,

c) zadania zlecone w dziale 855 „Rodzina” zwiększa się wydatki w rozdziałach”
1 85501 „Świadczenie wychowawcze” w grupie paragrafów:

2 1300 o kwotę 162.554,00 zł,

3 1400 o kwotę 1.394,00 zł,

4 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w grupie paragrafów:

5 1300 o kwotę 188.772,00 zł,

6 1400 o kwotę 28.107,00 zł,

7 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ”w grupie paragrafów 1100 o kwotę 1.819,00 zł.§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech