Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.100.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 27-10-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-conych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 159.395,58 zł,
2) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 12.000,00 zł,
3) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 6.217,00 zł,
4) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zmniejsza się dochody w § 2030 o kwotę 481,04 zł,
5) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 22.680,00 zł.

2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania zlecone: a) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
1 1100 w kwocie 156.554,52 zł,

2 1400 w kwocie 2.841,06 zł;b) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 12.000,00 zł;


2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” – zadania własne a) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 6.217,00 zł;

b) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialnadla uczniów o charakterze socjalnym” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 481,04 zł;


3) w tabeli nr 4 „Publiczny Żłobek w Walcach” – zadania własne w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 22.680,00 zł.
3. W załączniku nr 5 do ww. zarządzenia:
1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się:
a) dotacje w § 2010 o kwotę 159.395,58 zł,

b) wydatki w grupach paragrafów:
1 1100 o kwotę 156.554,52 zł,

2 1400 o kwotę 2.841,06 zł;2) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” zwiększa się:
a) dotacje w § 2010 o kwotę 12.000,00 zł,

b) wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 12.000,00 zł.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech