Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.108.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 29-11-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-conych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok: 1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: a) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” zmniejsza się dochody w § 2010 o kwotę 5.000,00 zł,

b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 500,00 zł,

c) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:
1 rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zmniejsza się dochody w § 2030 o kwotę 260,00 zł,

2 rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się dochody w § 2030 o kwotę 5.068,00 zł,

3 rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zmniejsza się dochody w § 2010 o kwotę 79,95 zł,

4 rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zmniejsza się dochody w § 2030 o kwotę 2.905,00 zł,

5 rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zmniejsza się dochody w § 2030 o kwotę 1.000,00 zł,d) w dziale 855 „Rodzina”:
1 rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze” zwiększa się dochody w § 2060 o kwotę 40.551,00 zł,

2 rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 84.446,00 zł,

3 rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 123,00 zł.

4 rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 179,00 zł.2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia : 1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania zlecone: a) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 5.000,00 zł,

b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 500,00 zł,

c) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się wydatkiw grupie paragrafów 1100 o kwotę 123,00 zł;


2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej Walcach”: a) zadania własne w dziale 852 „Pomoc społeczna”:
1 rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 260,00 zł,

2 rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 5.068,00 zł,

3 rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 2.905,00 zł,

4 rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zmniejsza się w grupie paragrafów 1300 o kwotę 1.000,00 zł,b) zadania zlecone w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zmniejsza się wydatki w grupach paragrafów :
1 1100 o kwotę 1,56 zł,

2 1300 o kwotę 78,39 zł,c) zadania zlecone w dziale 855 „Rodzina”:
1 rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:

2 rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się w grupach paragrafów:

3 rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się w grupie paragrafów 1100 o kwotę 179,00 zł.3. W załączniku nr 5 do ww. zarządzenia:
1) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się:
a) dotacje w § 2010 o kwotę 5.000,00 zł,

b) wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 5.000,00 zł;


2) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zwiększa się:
a) dotacje w § 2010 o kwotę 500,00 zł,

b) wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 500,00 zł,


3) w dziale 852 „Dodatki mieszkaniowe”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zmniejsza się:
a) dotacje w § 2010 o kwotę 79,95 zł,

b) wydatki w grupach paragrafów:
1 1100 o kwotę 1,56 zł,

2 1300 o kwotę 78,39 zł,4) w dziale 855 „Rodzina”:
a) rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się:
1 dotacje w § 2060 o kwotę 40.551,00 zł

2 wydatki w grupach paragrafów:b) rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się:
1 dotacje w § 2010 o kwotę 84.446,00 zł

2 wydatki w grupach paragrafów:c) rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się:
1 dotacje w § 2010 o kwotę 123,00 zł,

2 wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 123,00 zł,d) rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się:
1 dotacje w § 2010 o kwotę 179,00 zł,

2 wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 179,00 zł.§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech