Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.115.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 08-12-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-conych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok: 1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: a) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się dochody w § 2030 o kwotę 159,00 zł,

b) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się dochody w § 2060 o kwotę 23.806,76 zł.


2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia : 1) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej Walcach”: a) zadania własne w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 159,00 zł,

b) zadania zlecone w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 23.806,76 zł,


2) w tabeli nr 5 „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Walcach” w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”: a) zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 65.000,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 65.000,00 zł,


3) w tabeli nr 6 „Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu” w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”: a) zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 20.000,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 20.000,00 zł,


4) w tabeli nr 7 „Publiczne Przedszkole w Walcach” w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”: a) zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 55.000,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 55.000,00 zł.


3. W załączniku nr 5 do ww. zarządzenia:
1) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się:
a) dotacje w § 2060 o kwotę 23.806,76 zł

b) wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 23.806,76 zł.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech