Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (Przetarg unieważniony)

Przetarg unieważniony ( unieważnienie w dokumentach do pobrania na dole ogłoszenia)
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Numer sprawy 341 / 29 / 4 /06
 
I.      Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Walce
ulica: Mickiewicza 18, 47 – 344 Walce
e-mail:
Fax: 077- 4660784
tel.077- 4660108, 4076070
 
II.      Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami ).
III.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.walce.pl/http://www.bip.walce.pl/
Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w dni robocze, odpłatnie ( 20.- zł) w siedzibie zamawiającego, na piętrze w pokoju nr 12 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałki od 800 do 1600, wtorek-piątek od 715 do1515 lub za zaliczeniem pocztowym.
 
IV.      Określenie przedmiotu zamówienia:
Wspólny Słownik zamówień (CPV) :
74.25.10.00-3 usługi planowania przestrzennego
 
Przedmiotem zamówienia jest :
” Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów „
Przygotowanie i opracowanie przedmiotu zamówienia (powierzchnia opracowania - ok. 120 ha; liczba mieszkańców 583 osób), w skali 1 : 1000 tereny zabudowane i
w skali 1 : 5000 tereny przyległe – wyłączone z zabudowy, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
- przedmiot ustaleń planu obejmuje obowiązkowy zakres określony w art.15 ust. 2 w/w ustawy, w granicach określonych uchwałą Nr XLVI/286/06 Rady Gminy w Walcach z dnia 7 września 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów.
 
1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności :
1) sporządzenie projektu planu miejscowego w formie tekstowej i w formie graficznej , - wymagana ilość egz. (ew. pomniejszeń rysunku) niezbędna do dokonania uzgodnień i opinii wynikających z przepisów,
2) sporządzenie prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko,
3) sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia planu,
4) prezentacja projektu planu Wójtowi Gminy, Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, na sesjach Rady Gminy w Walcach oraz uwzględnienia w planie ustaleń przyjętych w wyniku prezentacji i konsultacji,
   5) korekta planu wynikająca z uzgodnień i opinii,
6) przygotowania korespondencji w trakcie sporządzenia planu w tym przygotowania obwieszczeń, ogłoszeń i zawiadomień,
7) wykonanie wniosku o uzyskania zgody na zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśnie - 2 egz.
8) sporządzenie projektu planu do wyłożenia publicznego w technice barwnej oraz udział w dyskusji publicznej w trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu,
9) analiza uwag do planu oraz przygotowanie stanowiska Wójta dotyczącego ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia,
10) wprowadzenie zmian do planu wynikających z rozpatrzenia uwag i o ile to będzie konieczne ponowienie uzgodnień w niezbędnym zakresie,
11) sporządzenie załącznika do uchwały o sposobie rozpatrzenia uwag,
12) sporządzenia załącznika do uchwały o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania.
 
 
2. Opracowanie stanowiące przedmiot umowy Wykonawca przekaże
    Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy:
    - sporządzenie projektu uchwały - 5 egz na papierze i 1egz. na CD (Word),
    - rysunek planu w technice barwnej dodatkowo zabezpieczony przed zniszczeniem
      (np. poprzez laminowanie) - 1 egz.
    - rysunek planu w technice barwnej złożony do formatu A 4 - 2 egz.
    - rysunek planu w wersji czarno-białej   - 1 egz
    - rysunek planu w wersji czarno-białej lecz złożony do formatu A 4 – 3 egz.
    - rys. planu na CD – plik w formacie jpg.
    - plan zagospodarowania …. 1 – egz. wykonany w technice zapewniającej
      możliwość publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego
    - prognoza oddziaływania ustaleń planu na środowisko – 3 egz.
 - prognoza skutków finansowych uchwalenia planu - 2 egz.
  
3.   Przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowania merytoryczne dokumentów formalno-prawnych oraz dokumentacji prac planistycznych.
 
4. Zamawiający zapewnia dostarczenie Wykonawcy podkładów geodezyjnych na papierze po 3 egz. oraz na kalce po 1 egz. , w skali 1 : 1000 – tereny zabudowane i w skali 1:5000 - tereny przyległe oraz opracowanie ekofizjograficzne.
 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
V.      Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
VI.      Termin wykonania zamówienia:
Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia :
- przekazanie projektu mpzp do opiniowania i uzgodnień : 5 m-cy licząc od dnia  
   zawarcia umowy, 
- przekazanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt IV2. do 12 m-cy licząc od
 dnia   zawarcia umowy.
 
VII.      OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
·        nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
·        udokumentują wykonanie z należytą starannością co najmniej jednej usługi w okresie ostatnich 3 lat, charakterze i wartości podobnej do przedmiotu zamówienia,
·        dysponują kadrą o doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia,
·        spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców według formuły: spełnia – nie  spełnia na podstawie poniższych dokumentów:
1.      pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie ( o ile dotyczy),
2.      oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,
3.      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
4.      wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia , potwierdzone, że usługi zostały wykonane z należytą starannością.
5.      wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
6.      zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego.
VIII. Informację na temat wadium:
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
IX.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o najniższą cenę.
 
X.      Miejsce i termin składania ofert:
 Oferty z należy złożyć do dnia 30.10. 2006 r. do godz. 1000, w siedzibie 
   Zamawiającego, sekretariat – pokój nr 8.
 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 1015  na sali narad pokój nr 1.  
 
XI.      Termin związania ofertą:
  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
   rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
Wójt Gminy
                                                                                                         Piotr Miczka
 
Dokumety do pobrania (w formacie PDF):
 
 
 
 
 
 
informację wytworzył(a): Marek Smandzik
za treść odpowiada: Karola Dresler
data wytworzenia: 17-10-2006 r.