Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.121.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 28-12-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok: 1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: a) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
1 rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się dochody w § 0500 o kwotę 94.500,00 zł,

2 rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadkówi darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody w § 0910 o kwotę 374,00 zł,

3 rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”:b) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zmniejsza się dochody w § 2310 o kwotę 300,00 zł,

c) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
1 rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” likwiduje się dochody w § 6257 w kwocie 328.227,00 zł,

2 rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”:

3 rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” likwiduje się dochodyw § 2460 w kwocie 42.500,00 zł,

4 rozdziale 90095 „Pozostała działalność” likwiduje się dochody w § 6257 w kwocie 354.860,95 zł,d) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejsza się dochody w § 6257 o kwotę 506.100,94 zł,

e) tworzy się dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”, a w tym rozdziale dochody w § 6350 w kwocie 413.900,00 zł;


2) w tabeli nr 2 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)”: a) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:
1 zmniejsza się dochody w § 0750 o kwotę 1.979,68 zł,

2 zwiększa się dochody w § 0770 w kwocie 17.227,93 zł,

3 zwiększa się dochody w § 0970 o kwotę 8.634,64 zł,b) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
1 rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”:

2 zwiększa się dochody w §§:

3 zmniejsza się dochody w §§:

4 tworzy się dochody w §§:

5 rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadkówi darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”:

6 zwiększa się dochody w § 0330 o kwotę 2,00 zł,

7 zmniejsza się dochody w §§:

8 tworzy się dochody w §§:

9 rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”:c) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody w § 0940 o kwotę 2.328,75 zł,

d) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się dochodyw § 0970 o kwotę 24.767,68 zł,

e) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
1 rozdziale 90026 „Wpływy z różnych dochodów” likwiduje się dochody w § 0970 w kwocie 7.500,00 zł,

2 rozdziale 90095 „Pozostała działalność”:3) w tabeli nr 3 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” w dziale 855 „Rodzina”: a) rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zmniejsza się w §§:
1 0920 o kwotę 200,00 zł,

2 0940 o kwotę 5.000,00 zł,b) rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się w § 2360 w kwocie 110,00 zł;


4) w tabeli nr 4 „Gminny Zespół Oświaty w Walcach” w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się dochody w § 0830 o kwotę 1.235,00 zł; 5) w tabeli nr 5 „Publiczny Żłobek w Walcach” w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”: a) zwiększa się dochody w § 0830 o kwotę 12.936,00 zł,

b) zmniejsza się dochody w § 0970 o kwotę 1.154,25 zł;


6) w tabeli nr 6 „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Walcach” w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się dochodyw § 0970 o kwotę 7.716,04 zł, 7) w tabeli nr 7 „Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu” w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się dochody w § 0970 o kwotę 487,80 zł, 8) w tabeli nr 8 „Publiczne Przedszkole w Walcach” w dziale 80101 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”: a) tworzy się dochody w § 0950 w kwocie 2.310,66 zł,

b) zmniejsza się dochody w §§:
1 0660 o kwotę 715,00 zł,

2 0670 o kwotę 29.124,00 zł,

3 0970 o kwotę 4.158,00 zł,9) w tabeli nr 9 „Publiczne Przedszkole w Brożcu” w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” zmniejsza się dochody w § 0670 o kwotę 8.200,00 zł.
2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania własne: a) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zmniejsza się wydatki w grupach paragrafów:
1 1601 o kwotę 3.232,50 zł,

2 1602 o kwotę 31.480,00 zł,b) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 24.873,35 zł,

c) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1200 o kwotę 1.000,00 zł,

d) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1200 o kwotę 6.182,17 zł,

e) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1610 o kwotę 5.000,00 zł,

f) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
1 rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 200.000,00 zł,

2 rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1600 w kwocie 43.235,00 zł,

3 rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 50.000,00 zł,

4 rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki w grupach paragrafów:g) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1100 w kwocie 369,00 zł;


2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” – zadania własne: a) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:
1 rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 5.000,00 zł,

2 rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 5.000,00 zł,

3 rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”:

4 rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 2.000,00 zł,b) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85595 „Pozostała działalność” likwiduje się wydatkiw grupie paragrafów 1100 w kwocie 2.000,00 zł.


3. W załączniku nr 3 do ww. zarządzenia w tabeli „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) zmniejsza się przychody w § 903 o kwotę 72,85 zł,
2) zmniejsza się przychody w § 950 o kwotę 497.541,17 zł,
3) zwiększa się przychody w §952 o kwotę 96.900,00 zł.

4. W załączniku nr 4 do ww. zarządzenia w tabeli „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)” zmniejsza się rozchody w § 963 o kwotę 275.083,95 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech